Η Διαχείριση άυλων και υλικών περιουσιακών στοιχείων καθώς και η Διαχείριση μιας επιχείρησης απαιτεί τεχνικές δεξιότητες και γνώσεις, που λόγω του γνωστικού υπόβαθρου του κάθε ιδιοκτήτη ή διαχειριστή, δεν είναι εφικτή πάντοτε η μετατροπή των διαχειριστικών πρωτοβουλιών σε υπαρκτό οικονομικό κέρδος.

Η μεταβίβαση – πώληση – κληρονόμηση περιουσιακών στοιχείων γίνεται πολλές φορές σε βάρος του ιδιοκτήτη και μέρος της ευημερίας που κερδήθηκε να χάνεται αποκτώντας χαρακτηριστικά εκποίησης, προς όφελος όμως των επίδοξων αγοραστών – επενδυτών.

Η δεκαετή οικονομική κρίση, άφησε πολλά φυσικά και νομικά πρόσωπα με σοβαρές ληξιπρόθεσμες οφειλές σε τραπεζικά ιδρύματα, funds και σε δημόσιους φορείς όπως ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ.

Η PreBacC ΙΚΕ παρέχει μια ολοκληρωμένη κατηγορία Διαχειριστικών Υπηρεσιών προκειμένου να προστατευτούν οι αξίες των άυλων και υλικών περιουσιακών στοιχείων καθώς και η ορθή μεταβίβαση – πώληση – κληρονόμηση τους χωρίς να κινδυνεύουν να απωλέσουν αξία κατά την μεταβατική χρονική περίοδο. Επιπλέον αναλαμβάνει διαπραγματεύσεις οφειλών σε πιστωτές  καθώς και την υποβολή αιτήσεων, από το εξειδικευμένο προσωπικό της, στον Εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών.

Για το σκοπό αυτό παρέχεται η δυνατότητα:

  • ΕκπαίδευσηςΕνημέρωσης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης εταιρικών Διαχειριστών
  • Ανάληψη προσωρινής ή ορισμένου χρόνου Διαχείρισης Περιουσιακών στοιχείων μέχρι την τελική τους μεταβίβαση – πώληση – κληρονόμηση.
  • Διαπραγμάτευση οφειλών σε Τραπεζικά Ιδρύματα, Funds και λοιπούς πιστωτές.
  • Υποβολή Αιτήσεων στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών.

€1.275.024,71 διαγραμμένες οφειλές και συνεχίζουμε!