Η Διαχείριση άυλων και υλικών περιουσιακών στοιχείων καθώς και η Διαχείριση μιας επιχείρησης απαιτεί τεχνικές δεξιότητες και γνώσεις, που λόγω του γνωστικού υπόβαθρου του κάθε ιδιοκτήτη ή διαχειριστή, δεν είναι εφικτή πάντοτε η μετατροπή των διαχειριστικών πρωτοβουλιών σε υπαρκτό οικονομικό κέρδος. Επιπρόσθετα η μεταβίβαση – πώληση – κληρονόμηση περιουσιακών στοιχείων γίνεται πολλές φορές σε βάρος του ιδιοκτήτη και μέρος της ευημερίας που κερδήθηκε να χάνεται, αποκτώντας χαρακτηριστικά εκποίησης, προς όφελος όμως των επίδοξων αγοραστών – επενδυτών.

Η PreBacC ΙΚΕ παρέχει μια ολοκληρωμένη κατηγορία Διαχειριστικών Υπηρεσιών προκειμένου να προστατευτούν οι αξίες των άυλων και υλικών περιουσιακών στοιχείων καθώς και η ορθή μεταβίβαση – πώληση – κληρονόμηση τους χωρίς να κινδυνεύουν να απωλέσουν αξία κατά την μεταβατική χρονική περίοδο.

Για το σκοπό αυτό παρέχεται η δυνατότητα:

  • Εκπαίδευσης – Ενημέρωσης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης εταιρικών Διαχειριστών
  • Ανάληψη προσωρινής ή ορισμένου χρόνου Διαχείρισης Περιουσιακών στοιχείων μέχρι την τελική τους μεταβίβαση – πώληση – κληρονόμηση.