Σύμφωνα με εκθέσεις του Ιδρύματος Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) αλλά και έρευνες του Παγκόσμιου Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας (Global Entrepreneurship Monitor GEM) η γενική κατηγοριοποίηση της επιχειρηματικότητας ως προς τον χρόνο είναι η «επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων» και η «καθιερωμένη επιχειρηματικότητα».

Η «επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων» μπορεί να διακριθεί σε δύο επιμέρους κατηγορίες, τους «επίδοξους» επιχειρηματίες (εκείνους δηλαδή που βρίσκονται στο στάδιο σχεδιασμού για την ανάληψη και υλοποίηση μιας επιχειρηματικής πρωτοβουλίας ή/και μόλις ξεκινούν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα) και τους «νέους» επιχειρηματίες (εκείνους δηλαδή που η επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση ξεκίνησε πρόσφατα και δεν έχει υπερβεί σε διάρκεια τους 42 μήνες).

Η «καθιερωμένη επιχειρηματικότητα» είναι η συνολική επιχειρηματικότητα πάνω από 42 μήνες που έχει εγκαθιδρυθεί και η οποία έχει τις δυνατότητες για περεταίρω δραστηριοποίηση σε άλλους τομείς αλλά και επιπλέον επέκταση στον αρχικό τομέα δραστηριοποίησης.

Η PreBacC IKE παρέχει την πλήρη υποστήριξη της, με την διάθεση όλων των κατηγοριών των υπηρεσιών της, με σκοπό την ενίσχυση και επέκταση τόσο της «επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων» όσο και της «καθιερωμένη επιχειρηματικότητα». Δεν υπάρχουν κακές ιδέες αλλά μη διατυπωμένες ιδέες. Με θέληση, πάθος και πολύ δουλειά μικρά θαύματα μπορούν να δημιουργηθούν.