Ενδιαφέρεστε για την υπηρεσία μας; Σας προσφέρουμε έκπτωση γνωριμίας 10%! Απλά, αναφέρετε τον κωδικό PRBCDIS10.

Λογιστική είναι η επιστήμη που αναγνωρίζει, καταχωρεί, επεξεργάζεται και προβάλει τα οικονομικά γεγονότα μέσω των οικονομικών καταστάσεων και  των  ειδικών εκθέσεων ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη μια επιχείρησης να μπορούν να λάβουν στα πλαίσια του εφικτού ορθολογικές οικονομικές αποφάσεις.

Η Λογιστική συνιστά ένα σύστημα καταγραφής και ελέγχου της οικονομικής κατάστασης μιας επιχείρησης, όπου συστηματικά καταγράφονται  υλικά και άυλα αγαθά και οι δραστηριότητες που αλλάζουν τη χρηματική αποτίμηση τους.

Η PreBacC IKE παρέχει όλο το εύρος των λογιστικών υπηρεσιών που αναζητούν οι σύγχρονες επιχειρήσεις καλύπτοντας τόσο το πεδίο της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής όσο και το σημαντικό πεδίο της Διοικητικής Λογιστικής.

Η παροχή συμβουλών και η καθοδήγηση σε θέματα λογιστικής τόσο των επιχειρήσεων όσο και τον φυσικών προσώπων παρέχετε απρόσκοπτα και αδιάληπτα. Κύριο μέλημα μας είναι να βρισκόμαστε δίπλα σας προκειμένου να αντιμετωπιστούν όλες οι λογιστικές προκλήσεις σεβόμενοι τις ανάγκες των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων υπό το πρίσμα των Αρχών που διέπουν την Λογιστική Επιστήμη και την ελληνική νομοθεσία.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΜΗΝΙΑΙΕΣ

 • Καταχώρηση όλων των παραστατικών ( εσόδων – εξόδων, παγίων) που αφορούν τις εργασίες της επιχείρησης
 • Έλεγχος πορείας ΦΠΑ και καθαρών κερδών
 • Υπολογισμός μισθοδοσίας και καταχώρηση εγγραφής
 • Υποβολή ΑΠΔ
 • Υποβολή εντύπου Φ4, Φ5 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις – παραδόσεις ( ως 26 κάθε μήνα για τον προηγούμενο)
 • Υποβολή εντύπου απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους
 • Υποβολή κατάστασης συμφωνητικών παρ. 16, αρθ.8 Ν.1882/90
 • Υποβολή ΦΜΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ

 • Έλεγχος Καταχώρησης όλων των παραστατικών ( εσόδων – εξόδων  – δαπανών, παγίων) που συμμετέχουν στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ
 • Υπολογισμός μισθοδοσίας και καταχώρηση εγγραφής
 • Υποβολή ΑΠΔ
 • Υποβολή εντύπου Φ5 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις – παραδόσεις ( ως 26 κάθε μήνα για τον προηγούμενο)
 • Υποβολή εντύπου απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους
 • Υποβολή εντύπου απόδοσης φόρου διαμονής
 • Υποβολή εντύπου απόδοσης δημοτικών τελών για τραπεζοκαθίσματα (δήμος)
 • Υποβολή ΦΜΥ
 • Υποβολή Φ2 περιοδική δήλωση ΦΠΑ

ΕΤΗΣΙΕΣ

 • Υποβολή Δήλωσης φόρου εισοδήματος Ε3 κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματικής δραστηριότητα
 • Υποβολή εντύπου φορολογίας εισοδήματος (Ν)
 • Υποβολή Δήλωσης φόρου εισοδήματος Ε2 αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας
 • Υποβολή Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1
 • Υποβολή αίτησης Α21 επιδόματος παιδιού
 • Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών προμηθευτών ΚΕΠΥΟ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 • Δήλωση για Αλλαγή, κατάργηση, νέα ταμειακή μηχανή
 • Υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης Ε9
 • Υποβολή αιτήσεων επιδομάτων ενοικίου, ΚΕΑ, κ.α
 • Υποβολή μισθωτηρίων συμβολαίων
 • Εκτύπωση Ενιαίου φόρου ακίνητης περιουσίας (ΕΝΦΙΑ)
 • Δήλωση επαγγελματικών λογ/σμων (taxis)
 • Έκδοση εντύπου βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας
 • Ρύθμιση οφειλών
 • Υπηρεσίες ηλεκτρονικού παράβολου

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΜΗΝΙΑΙΕΣ

 • Καταχώρηση όλων των παραστατικών ( εσόδων – εξόδων, παγίων) που αφορούν τις εργασίες της επιχείρησης
 • Έλεγχος πορείας ΦΠΑ
 • Υπολογισμός μισθοδοσίας και καταχώρηση εγγραφής
 • Υποβολή ΑΠΔ
 • Υποβολή ΦΜΥ
 • Υποβολή εντύπου Φ4, Φ5 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις – παραδόσεις ( ως 26 κάθε μήνα για τον προηγούμενο)
 • Υποβολή εντύπου απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους
 • Υποβολή εντύπου απόδοσης φόρου διαμονής
 • Υποβολή εντύπου απόδοσης δημοτικών τελών για τραπεζοκαθίσματα (δήμος)
 • Υποβολή Φ2 περιοδική δήλωση ΦΠΑ
 • Υποβολή κατάστασης συμφωνητικών παρ. 16, αρθ.8 Ν.1882/90

ΕΤΗΣΙΕΣ

 • Κλείσιμο βιβλίων και σύνταξη Ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακα διάθεσης κερδών, προσάρτημα
 • Υποβολή Δήλωσης φόρου εισοδήματος Ε3 κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματικής δραστηριότητα
 • Υποβολή εντύπου φορολογίας εισοδήματος (Ν)
 • Υποβολή Δήλωσης φόρου εισοδήματος Ε2 αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας
 • Υποβολή Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1
 • Υποβολή αίτησης Α21 επιδόματος παιδιού
 • Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών προμηθευτών ΚΕΠΥΟ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 • Δήλωση για έναρξη, μεταβολή, παύση Φ.Η.Μ, ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων
 • Υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης Ε9
 • Υποβολή αιτήσεων επιδομάτων ενοικίου, ΚΕΑ, κ.α
 • Υποβολή μισθωτηρίων συμβολαίων
 • Εκτύπωση Ενιαίου φόρου ακίνητης περιουσίας (ΕΝΦΙΑ)
 • Δήλωση επαγγελματικών λογ/σμων (taxis)
 • Έκδοση εντύπου βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας
 • Ρύθμιση οφειλών
 • Υπηρεσίες ηλεκτρονικού παράβολου